Varmestart - Varmemangel - Råd og Advis​

Som bekendt kan der i forbindelse med START af varmeanlægget efter SOMMERLUK og efter REPARATIONER på varmeanlægget - opstå situationer med MANGLENDE VARME. Dette kan skyldes at termostatventilen på radiatoren har sat sig fast eller der kan være opsamlet luft i radiatoren, dvs. at anlægget skal udluftes - flere gange.

Der kan også være andre varmeproblemer - rul ned og tjek mulige løsninger


ÅBNING AF VARMEANLÆGGET og udluftning af radiatorer

Når varmeanlægget startes op, kan der være varmeproblemer i lejemålet.

Det kan skyldes at der er luft i anlægget og der derved ikke er "plads" til vand i anlægget, så varmen kan fordeles.

Det kan afhjælpes ved at anvende nedennævnte procedure (hent Advis-opslag* til print - nederst på denne side):

 1. Alle beboere anmodes om at åbne helt for alle radiatorventiler i lejligheden på den samme kølige/ kolde dag, så luften kan stige opad. Adviser beboerne ved evt. at anvende vort ADVIS, se nedenfor..
 2. Alle radiatorventiler i hvert lejemål drejes frem og tilbage et par gange først - de skal "motioneres" så trykstiften i de termostatiske radiatorventiler løsnes.
 3. Alle radiatorer – især på øverste etage i 2-strengs-varmeanlæg – skal udluftes dvs. at radiatorens luftskrue åbnes lidt, så luften kan sive ud og skrues til igen, når der kommer vand ud. Dette gentages evt. flere gange i løbet af det næste døgn, indtil det ikke ’bobler’ mere i radiatoren og varmeanlægget.
 4. Er der stadig problemer, især på de øverste etager, kan det evt. skyldes at der mangler vand på radiatoranlægget og der skal efterfyldes i varmecentralen. Hvis der ikke er en person i ejendommen der kan gøre det, bliver det tjekket og efterfyldt af os ved vor sædvanlige planlagte rundering.
 5. Når udluftnings-proceduren er afsluttet og radiatorerne afgiver varme, skrues ventilerne ned til den ønskede indstilling af RUMVARME, se nedenfor.
 6. Hvis det konstateres at nogle radiatorer slet ikke afgiver varme inden for de nærmeste dage - trods udetemperatur under 15°C - rettes henvendelse til ejendommens bestyrelse/ kontaktperson/ vicevært og der aftales yderligere - alt efter hvilken forretningsgang ejendommen/ bestyrelsen har besluttet af følge.
 7. I overgangsperioderne forår og efterår - hvor udetemperaturen er over 10°C - er der ikke behov for så høj fremløbstemperatur og derfor føles radiatorerne kun "håndvarme" - fordi automatikken (CTS) styrer efter udetemperaturen, se evt. vort notat: Udetemperatur-kompensering
 8. 'Varmemesterknap' kan programmeres til CTS-anlæg og kan aktiveres af os efter besked fra bestyrelsen/ administrater, for at imødekomme beboernes behov for mere varme i overgangstiden, se vores forklaring: Overgangstid og VM-knap​
 9. Efter SOMMERLUK og hvis der endnu IKKE er automatik på anlægget - som loven foreskriver - anbefales det at man manuelt kun skruer lidt op for fjernvarmen i overgangstiden, se forklaring for enfamiliehuse i TÆND LANGSOMT .

CTS-anlæg tænder automatisk 'langsomt' :-).​


Manglende varme pga. manglende VANDTRYK på hele radiatoranlægget - efter VVS-arbejder

Via CTS-overvågning af varmecentralen får vi CTS-alarmer, bla. når der ikke er vand nok på ejendommens radiatoranlæg, og vi kan få henvendelser fra ejendommen om manglende varme.

Der er ofte en sammenhæng med de VVS-arbejder, som aktuelt har været udført et sted i ejendommen.

 1. Det er VVS-installatørens opgave at påfylde vand på varmeanlægget efter opgaven/ reparationsarbejderne. Dette skal om nødvendigt ske ad flere omgange med gentagne udluftninger af varmeanlægget og påfyldning af vand*.
 2. Når der ikke er vandtryk nok på radiatoranlægget (og når anlægget er fyldt med luft i stedet for centralvarmevand), så vil specielt de øverste lejligheder opleve, at der er problemer med svigtende varme.
 3. Når systemet har været adskilt vil der komme luft ind i systemet – og når beboerne udlufter deres radiatorer (eller automatiske udluftere lukker luft ud), vil der komme til at mangle vandtryk på anlægget igen.
 4. Der skal foretages manuel udluftning i de højeste punkter af installationen. Det er ikke nok at fylde vand på 1 gang og tro at automatiske luftudladere/ afluftere klarer problemet.
 5. Disse arbejder langsomt og kan evt. være defekte eller utilstrækkelige.
 6. Ved reparationsarbejder er det vigtigt at der sektionsafspærres, således at der tappes absolut mindst muligt vand af anlægget. Hvis store dele af anlægget aftappes, vil der næsten altid blive problemer efterfølgende.
 7. Såfremt der er installeret *spædevandsanlæg, må der IKKE anvendes andet end dette til vandpåfyldningen, for at undgå tæringer i varmeanlægget.
 8. Kendskabet til ejendommens varmeanlæg er vigtigt, dette er også grunden til at vi stærkt anbefaler, at det kun er ejendommens faste VVS-installatør, der foretager indgreb som kræver at der afbrydes - udenfor - de enkelte lejligheder.
 9. Det er vigtigt at I og VVS-firma fortsat varsler, hvilke arbejder der foretages på anlægget, så vi kan have en velfungerende overvågning af driften og sikre komforten for beboerne.
 10. Alle ikke-kritiske arbejder på varmeanlægget bør vente til sommerperioden.​

Det er vigtigt at VVS-installatøren forstår, at efter-fyldning er en integreret del af opgaven og installatørens ansvar. Det er ikke meningen, at det skal blive et problem for de øvrige beboere, bestyrelsen eller os.

Vi kan selvfølgelig godt tage os af de opståede problemer i resten af ejendommen, men det er - som det fremgår af ovenstående - ikke en del af abonnementsaftalen.

Disse ekstra ydelser afregner vi derfor efter forbrugt tid og faktura sendes til foreningen. Efterfølgende kan udgiften pålignes/ fordeles i henhold til ejendommens vedtægter/ huslejekontrakter.

Gennem abonnements-aftalen arbejder vi for at sikre beboerne en god og energioptimal forsyning af varme og varmt vand.

Mange ældre radiatoranlæg trænger til fornyelse og forbedring, dette kan vi rådgive med, udføre projektet samt indhente tilbud og føre tilsyn ved udførelsen.​


Manglende varme i hele ejendommen pga. varmeforsyningens nedbrud

Ved manglende varme og varmtvand i hele ejendommen kan det skyldes et fjernvarmenedbrud, som vi IKKE har indflydelse på!

Det kan konstateres ved at mærke om fjernvarme-hovedstik i ydervæggen er kolde (håndvarme).

Ved større nedbrud (som 16.03.2014) kan vi få så mange SMS-alarmer og vagt-opkald hhv. mails, at vi desværre ikke kan nå at behandle dem eller besvare jer hver især.

Vi forsøger dog at bruge muligheden for aktuelle her-og-nu nyheder på vores facebook-profil (kan ses uden login): https://da-dk.facebook.com/VarmekonsulenterneAps

Ejendommens forsyningsselskabs driftsinfo kan tjekkes på web:

HOFOR (KE): www.hofor.dk - Frederiksberg Forsyning: http://frb-forsyning.dk/ (evt. kommer der info i radio og tv).​


Manglende varme i et rum pga. fastsiddende TRYKSTIFT og RADIATORVENTILER

Radiatortermostat-ventiler i hvert lejemålet bør ikke lukkes helt i, men stå på ½, så vil stiften kunne bevæge sig hele året. Ventilen bør også motioneres jævnligt både sommer og vinter, dvs. at ventilen drejes fra helt åbent til helt lukket, derved undgås at trykstiften sætter sig fast. Se illustration af trykstift via vores web-link.

For Danfoss termostatventiler, se: Gør din radiator vinterklar

Bolius har en artikel med en film om problemet: Sådan får du varme i radiatoren igen

Hvis trykstiften sætter sig fast, kan der ikke komme varme på den enkelte radiator - selv om der er varme på anlægget!

Hvis trykstiften ikke kan løsnes, skal radiatorventilen udskiftes til en type - der passer til typen på varmeanlægget, radiatoren og tilslutningsmåden.​

Ventilfejlfinding m.v. i lejemål, er ikke med i abonnement, men ydelsen afregnes efter tid og materialer, som enten vi eller ejd. faste VVS-intallatør bruger.

Det er normalt ejendommens bestyrelse / administrator, der vælger hvilket firma der skal tilkaldes.​


RUMVARME i alle rum og kort rum-udluftning, giver besparelse

Varmekomforten i lejemålet og afkølingen på hele varmeanlægget forbedres og den samlede varmeudgift holdes nede - til gavn for hele ejendommen og den enkelte beboers varmeopgørelse, når hver beboer overholder disse råd:

 • Alle radiatorventiler i hvert lejemål SKAL være åbne i henhold til rummets anvendelse og må aldrig være helt lukkede. Derved undgås gulvtræk mellem rum med forskellig temperaturer, al varme-energien i anlægget udnyttes og afkølingen af fjernvarmen forbedres.
 • Den termostatiske radiatorventil indstilles efter rummets anvendelse: Soverum på 16 °C (indstilling 1½-2) , Opholdsrum 21 °C (indstilling 3-4).
 • Danfoss viser indstillingerne på dette link: dk.private.danfoss.com/PCMPDF/DK_trv01d_CEN.swf
 • Den daglige udluftning af rum foretages med gennemtræk i 5-10 minutter, 2-3 gange i døgnet - med lukkede radiatorventiler.​

STØJ-problemer fra radiatoranlægget

Beboerne kan være generet af støj, rislen, susen og piben - fra radiatorerne. Der kan være flere årsager og løsninger, se vor info om Støjproblemer.​


*ADVIS om fælles radiator-udluftning - til print og opslag

Bestyrelserne i ejendommene anmoder os jævnligt om ovenstående MEC-VAK information om varmestart mv. - Printudgave: MV Notat Varmestart.

Brug gerne vores web-link til at hente materialet til OPHÆNG i opgang og/ eller OMDELING til hver beboer:

VarmeStart ADVIS-doc = Word-fil -> gemmes på pc -> udfyldes med ejendommens informationer -> gem -> print

VarmeStart ADVIS-pdf = PDF-filen -> gemmes evt. på pc eller printes her fra web og udfyldes manuelt.​


Venlig hilsen Teknikerne

Mylliin Energi Consult & Varmekonsulenterne ©