GD Graddageprognoser til Energistyring​

ES energioversigt (opgjort pr. md.) og EO energioversigt (opgjort pr. år)​

HVORFOR Energistyring?

Næsten al energi- og varmeproduktion sker ved forbrænding af fossile brændstoffer, ved disse processer belastes vort miljø voldsomt ved udledning af skadelige stoffer til det fri.

På grundlag af Brundtland-rapporten og de efterfølgende internationale debatter om skader på vort miljø, har Folketinget vedtaget handlingsplanen "Energi 2000" og senest i 2006 om den nye Energimærke ordning EMO.

Målsætningen med denne handlingsplan er, at sikre en markant reduktion i energi- og varmeproduktionens skadelige påvirkning af miljøet, reduktionen skal være mindst 20% inden år 2005, og 50% inden for 30-50 år.

Den løbende energistyring med registrering, beregning og sammenligning af hver måneds forbrug fra år til år - er vigtig for at se forbruget før og efter driftsoptimering samt fastholde den opnåede besparelse.​


HVAD er Energistyring?

Energistyring er en simpel metode til:

 • At få et overblik over sit forbrug af varme, vand og elektricitet - Hvordan? Efter graddageprognose eller efter vejrprognoser - læs mere nedenfor.
 • At fastholde opnåede besparelser.
 • At få en viden om hvornår det kan betale sig at investere i besparende foranstaltninger.
 • At få lavest mulige udgifter til varme, vand og elektricitet.
 • At følge afkølingen over anlægget, så straftariffen i tide kan undgås.
 • At få et bedre indeklima.
 • At skåne vort miljø mest muligt.​

HVORDAN energistyres en ejendom?​​

 1. Indhentning/ ajourføring og indtastning af ejendommens bygningsdata.
 2. Tidligere års forbrugsoplysninger indsamles (kopi af årsfaktura), forbrugene vurderes inden der lægges et forbrugsbudget til ES.
 3. Registrering og oprettelse af målere, antal efter indgået aftale.
 4. GD Graddageprognose energistyring, beregnet efter normalår og indtastning af de aktuelle graddage pr. måned.
 5. Indsamle og registrere forbrugstallene i journal-skemaer.
 6. Månedlige måleraflæsninger aflæses af os ved VC-abonn. - hhv. indsendes til os
 7. Indtastning af hver målers forbrugsaflæsning i ES-program.
 8. Udarbejdelse af Energinøgle-oversigt med månedlig energistatus (ES) for varme, samt efter særlig udvidet aftale også vand og el (evt. samlet på en Energioversigt for varme, vand og el). Energioversigten mailes til ejendomme jævnligt, ca. pr. kvartal, pr. ½ år.
 9. VP Vejrprognose energistyring, beregning og regulering af fremløbstemperaturen.

HVILKEN dokumentation og resultat ønskes?

 • Registrering og oprettelse af antal målere for varme, el og vand i varmecentralen pr. ejd./ blok?
 • Registrering og oprettelse af antal blandeanlæg (varme) pr. ejd.?
 • Registrering og oprettelse af antal målere (el og vand) i resten af ejendommen?
 • Modtagelses-form af ejendommens FDJ-registreringer? Mail primært? Fax? Post?
 • Modtagelse af FDJ-registreringer pr. mail med interval pr. kvartal? årligt?
 • Abonnementstype for VarmeCentral-besøg med et årligt VKO-eftersyn, en månedlig Pasning - med eller uden daglig CTS-overvågning?
 • Fremsendelse pr. mail af EO Energioversigt opgjort pr. år for varme, el og vand for flere år - årligt i forb. med VKO-eftersyn?
 • Fremsendelse pr. mail af ES Energinøgle-oversigt opgjort pr. måned for varme - ca. kvartalsvist i forb. med VC-abonnement?
 • Fremsendelse pr. mail af ES Energinøgle-oversigt opgjort pr. måned for el og vand (evt.) - med interval i forb. med udvidet VC-abonnement?
 • GD Graddageprognose energistyring ES- eller EO-oversigter, tjek af forbrug og afkøling, dokumenteret på grafer efter månedens/ årets registrerede graddage - i forb. med VC-abonnement?
 • VP Vejrprognose energistyring, regulering af fremløbstemperaturen efter de faktiske vejrforhold - i forb. med VC-abonnement?​

HVILKEN type energistyring, drift og vedligeholdelse samt efterfølgende optimering ønskes?

 1. Ejendommen downloader selv FDJ forbrugs- og driftsjournaler fra vores web.
 2. Ejendommens energiansvarlige sørger for at føre journalerne, vurderer og sammenligner selv tallene og griber ind ved uregelmæssigheder (ES). FDJ opbevares på ejd. til eget brug og senere energimærkning samt evt. VKO-aftale.
 3. GD: GRADDAGE-prognose energistyring via indtastning af normalårs-graddage og de aktuelle graddage oplyst af TI for hver måned i ES-program.
 4. ES-ejd: Vi modtager kopi af FDJ oplysninger fra ejd. efter aftale, f.eks. min. 1 gang årligt eller med et interval og indtaster månedsvis forbrug ind efter ejd. valg af måler-registrering for hhv.: varme? el og vand? og mailer ES-oversigt retur over forbrug pr. interval.
 5. VKO/EK: Årligt tjek af varmecentralen, evt. med en EO-energioversigt.
 6. PAS*: Vor tekniker besøger varmecentralen ved runderingerne omkring månedskift, hvor der foretages aflæsningerne i varmecentralen af varme, el og vand samt tryk og temperaturer. Ved besøget passes og tjekkes komponenter m.v. samt udslammes evt. varmtvandsbeholder.
 7. ES: Vi indtaster månedsvis forbrug efter ejd. valg af registrering for hhv.: varme? el og vand? og mailer ES-oversigt baseret på de oplyste graddage retur over forbrug pr. interval.
 8. EVO*: Elektronisk overvågning via TREND CTS-system med alarmer her til vor hovedstation og service-besøg ved relevante alarmudkald (incl. PAS og ES). Den nye web-baseret IQ3 xcite, kræver blot bredbånd og Internet Explorer.
 9. HOST: Web-baseret CTS-anlæg i varmecentralen, der overvåges via vor net-server, et eksempel kan ses via vor hjemmeside.
 10. VP**: VEJR-prognose energistyring via web-vejrprognoser og indgåelse af udvidet abonnement for modtagelse af lokale vejrudsigter. De modtagne vejrprognoseværdier sammenholdes med ejendommens data, beregner og regulerer fremløbstemperaturen.
 11. Vi følger ejendommens energiforbrug og afkøling og giver korte råd om energibesparelser - yderligere rådgivning, se tilvalg.
 12. Tilvalg: Driftsoptimering og indregulering af varme- og vandanlæg for den enkelte ejendom - pris efter opgave.

HVAD indebærer opstart af abonnementer?

 • Ejendommens bygnings- og forbrugsdata skal fremskaffes og stamdata indtastes i ES-program.
 • Vor tekniker skal have adgang til varmecentralen ved indgåelse af abonnementer for varmecentralen via en nøgleboks. Ejendommen betaler for en nøgleboks, som vi monterer og derefter benytter til adgang for besøg og service i varmecentralen (nøgleboks pris 2011 ca. 3.000,- excl.moms).
 • *CTS-overvågning kræver investering i et CTS-anlæg (alt. lejes et CTS-anlæg med forkøbsret). Udgift til montering og programmering.
 • *CTS-overvågning kræver at ejendommen skal bestille en bredbåndsforbindelse (før teleforbindelse), eller blot en ekstra tilslutning til ejendommens interne internet.
 • **VP kræver indgåelse af udvidet VC-abonnement for vejrprognose-system efter kundens valg. Installation af prognosemodtager, programmering for ejendommen, abonnement på vejrdata.​

Kontakt os for at høre nærmere om jeres muligheder - gerne pr. mail​