Tilskud til og Salg af energiforbedringer

Rådgivning om mulighed for tilskud

Vi rådgiver gerne vore kunder om de forskellige muligheder for tilskud. Som grundregel kan de forskellige tilskudsformer ikke kombineres. Tilskud skal søges/ undersøges inden arbejderne igangsættes.


Nye tilskudsformer 2012

De overordnede rammer er vedtaget i Energiforlig marts 2012, se her. Hovedpunkterne er:

  • Afgift på energi stiger lidt
  • Tilskud gennem energiselskaber styrkes
  • Ingen nye væsentlige tilskud til foreninger.​

Vi opdaterer løbende, evt. ny information.'


Generelt tilskud til energiforbedringer

Alle energiselskaber har en pligt til at deltage i Danmarks nedbringelse af CO2-udslippet. Energiselskaberne har altså et ansvar for at dokumentere, at de har bidraget til at sænke energiforbruget. De giver derfor typisk et beløb svarende til ca. 20 øre pr. sparet kWh. Der er specielle krav til dokumentationen for energibesparelsen.

Tilskuddet gives bredt til energiforbedringer, men tilskuddet udgør typisk en meget lille %-del af de samlede investeringer. Ved projekter over 100.000 kr. eller ved særlig energioptimale projekter over ca. 50.000 kr., kan tilskudsformen være interessant.

Salg af Energibesparelser

Energibesparelser kan sælges til energiselskaber, se evt. mere på f.eks. www.konstant.dk/net/tilskud/

For at tilskuddene går nemt igennem skal de være listet på en standardliste – ellers skal der forhandles med det pågældende energiselskab.

Proceduren er:

  1. Det energibesparende projekt identificeres og økonomien fremskaffes.
  2. Der indsendes ansøgning med beskrivelse af hvad der udføres og med en beregning af hvad den forventede energibesparelse udgør.
  3. Energiselskabet melder som regel relativt hurtigt tilbage om at ansøgningen er godkendt.
  4. Projektet udføres.
  5. Der indsendes dokumentation for det udførte, herunder primært en specifik faktura-kopi, som fortæller hvad der er udført (hvor, hvornår og af hvem).
  6. Tilskuddet udbetales – nogle entreprenører påtager sig hele forløbet omkring tilskuddet og kan fra starten af - indregne dette i den samlede pris.
  7. Der er tale om en relativ lille engangsudbetaling set i forhold til besparelsen – hvilket i praksis medfører at projektet i forvejen skal være meget rentabelt – og/ eller at det skal have en vis volumen og standardisering, for at det flytter noget væsentligt i forhold til administrationsudgifterne til ansøgningen.​

Derudover har diverse energiselskaber og kommuner skiftende individuelle kampagner, hvor de fokuserer på tilskud til udvalgte energi- og miljøforbedringer.


Individuelle tilskud fra energiselskaber

HOFOR har i samarbejde med Københavns Kommune jævnligt kampagner om vandbesparelser i boligforeninger.

Den sidste kendte kampagne, blev der givet 1.000 kr. pr. lejlighed ved installation af individuelle vandmålere, og der blev givet 1.000 kr. pr. lejlighed ved installation af vandbesparende toiletter. Pt. 2016 er der inden kampagner.

HOFOR har en fast refusionsordning for etablering af faskine for nedsivning af regnvand, se mere:

www.hofor.dk/spildevand/refusion-af-tilslutningsbidrag - vi kan være behjælpelig.

Frederiksberg Forsyning har pt ingen særlige tilskud.


Individuelle tilskud fra kommuner

Københavns Kommune giver tilskud til byfornyelse.

Der gives blandt andet tilskud til alle energiforbedrende projekter i ejendomme ældre end 1950 og til alle forslag nævnt i energimærkningsrapporter for alle ejendomme.

Tilskuddet kan udgøre op til 1/3 (bevaringsværdige ejendomme) eller 1/4 af de samlede ombygningsudgifter.

Tilskud kan søges hvert år inden den 1. oktober efter en særlig procedure. Herefter vurderer kommunen om der kan opnås tilskud.

Vi hjælper gerne foreningen med ansøgningsproceduren. Tilskuddet er stort, men proceduren er lidt indviklet, og der er ikke sikkerhed for at alle kan opnå tilskuddet. I praksis kræver kommunen, at der er en rådgiver tilknyttet.

Link: http://www.kk.dk/da/borger/byggeri/byfornyelse/bygningsfornyelse

Frederiksberg Kommune har en lignende ordning. Her er fristen for første ansøgning dog 3. marts.

Link: http://www.frederiksberg.dk/Borger/Bolig-og-byggeri-for-borgere/Byggeri/Byfornyelse.aspx​


Servicefradrag/ Håndværkerfradrag/ Bolig-Job-fradrag 2014

Tilskuddet gives bredt til diverse håndværkerudgifter og udbetales som et fradrag i skatten.

Tilskuddet svarer maksimalt til ca. 5.000 kr. pr. person.

Ordningen er forlænget til 31. december 2014. Tilskuddet er ikke egnet til boligforeninger.​


Solceller og salg af el

Solcelle-anlæg til lokal produktion af EL er blevet begunstiget. Men boligforeningerne er ikke med.

MEC-VAK har skrevet et Solcelle-notat henvendt til Boligforeninger, se her.

Ingeniøren har haft en artikel i 2011, se her.​


Energirenovering med tilskud – eksempel fra virkeligheden

Efter at vi i foråret 2010 gennemførte en byggeteknisk gennemgang af ejendommen Carit Etlars Vej 12, er der udført et projekt for efterisolering af ejendommens gavl.

Projektet er gennemført med energitilskud fra Frederiksberg Forsyning. Se link: http://www.frb-forsyning.dk/Default.aspx?ID=2511​


Energirenovering med tilskud - af privat udlejningsbyggeri 2014 og 2015

Ejere af private udlejningsejendomme der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål, kan søge om tilskud til gennemførelse af energibesparende arbejder på ejendommen.

Ansøgningsfrist 17.11.2014.

Ministeriet for BY, BOLIG og LANDDISTRIKTER, se: Tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri​