VR Fordelingsregnskab - Målere Varme og Vand​

Vi kan hjælpe med gennemsyn, vurdering og notat om eksist. fordelingsnøgler og bimåler-afregning samt evt. ajourføring af Varmeregnskab (energi MWh og m3) og Vandregnskab (vandforbrug m3).

Installering af individueller vandmålere: Ja eller Nej?

Rådgivning afregnes efter medgået tid - Rul ned og find emnet, bl.a.:

 1. Lejeloven - Fordeling af udgifterne​
 2. Fordelingsregnskab - Vi kan gennemgå fordelingsnøglen​
 3. Forbrugsmålere - Aflæsning af Hoved- og Bimålere​
 4. Målervejledningen - Målere og bimålere for energi og vand​
 5. Vandforbrug - Individuelle vandmålere, lovkrav: ja eller nej?​
 6. Kontrolmanual - Forklaring til en ejendoms fordelingsregnskab med korrektioner for udsat beliggenhed​

1. LEJELOVEN med fordeling af forbrugsudgifter​​

retsinformation.dk - Cirkulære om Lejeloven - CIR 213 1979​​

Varmeregnskabets poster: pkt. 13

Rabatydelser o.lign. skal godskrives regnskabet (bonus hhv. merudgift).

Fordeling af Varmebidrag - Energi (a): pkt. 14

Udgifter til Varmt vand - Energi (b): pkt. 15

Andre bestemmelse om fordelingsregnskab: pkt. 16-17-18-19-20.

 

​retsinformation.dk - Bek. af lov om leje Kap VII - LBK 188 2007 - Historisk​

Kap. VII - Varmebetaling: par. 36 - 46b

Kap. VII B - Udgifter til vand m.v. pr. m3 (c): par. 46j - 46q

retsinformation.dk - Bek. af lov om leje Kap VII - LBK 809 2015

Kap. VII - Betaling for temperaturregulering, vand og el: par. 36 - 46b

Kap. VII B - Udgifter til vand m.v. (m3): se par. 36, 37,stk.5 - 46b

 

a) VARME til opvarmning af radiatorer og evt. ventilation.

Udgiften kan fordeles efter m2 (især hvis der er givet dispensation). Fordeles efter varmefordelingsmålere på radiatorerne (fordampning alt. elektroniske) og energimålere på ventilation.

b) VARME til varmtvand.

Udgiften skal - hvis andet ikke er fastsat i lejeaftalen - fordeles efter antallet og arten af varmtvandshaner samt antallet af værelser, jfr. § 37, stk. 2.

Disse værelseshaneandele beregnes efter den sædvanligt anvendte praksis således (for opvarmning af varmt vand):

Håndvask ................ 1 andel

Brusebad ................ 2 andele

Karbad med bruse .... 3 andele

Køkkenhane ............ 3 andele

Pr. værelse .............. 1 andel

En 3-værelses lejlighed med køkkenhane, karbad med bruse og håndvask ansættes således til 10 værelseshaneandele.

For erhvervs- og forretningslokaler må der eventuelt fastsættes særlige andele (fødevarer, frisør, klinik og lign.).

Ved beboers flytteafregning fordeles regnskabet efter aflæst forbrug/ enheder eller antal beboede graddage (uden flytteaflæsning for varme) og antal beboede måneder (for vand og m2 areal).

c) VAND-forbruget (m3).

Udgiften kan - hvis ikke andet er aftalt - afregnes over huslejen (hhv. foreningens drift) evt. efter m2 eller efter Haneandele, se punkt 5 nedenfor.​


2. FORDELINGSREGNSKAB - Varme og Vand

Gennemsyn af fordelingsregnskab - Forudsætning er at vi får de relevante informationer og bilag pr. mail:​

 • Evt. fremsendte beboerklager hhv. afklaring af eksist./ nye bimåler for enkelte anlæg (radiator, ventilation, spec.lejemål).
 • Bimåler-type for hvilke anlæg og principtegning af varmecentral og evt. blandesløjfer (radiator, ventilation, spec.lejemål mv.).
 • Ejendommens fordelingsregnskab: Forside og Fordelingsnøgler (udført af Ista, Brunata o.lign.)
 • Ejendommens årsafregning for Energi: Fjernvarmen (faktura fra HOFOR, Frederiksberg Forsyning o.lign.)
 • Ejendommens årsafregning for Vandforbrug: Vandforsyningen (faktura fra HOFOR o.lign.)
 • Kontrolmanual for fordelingsregnskabet med fordelingsnøgler og korrektion for udsat beliggenhed mv. (udført af Ista, Brunata o.lign.)

FJERNVARME - Afregningen består af:​

EFFEKTAFGIFT = FAST årlig afgift til forsyningsskabet (ca. 30%), uanset forbrug (og evt. besparelse), der bør fordeles på de faste lejemåls-arealer.

FORBRUG MWh (evt. GJ hhv. m3, kondensat) = VARIABEL udgift (incl. div. energiafgifter) efter forbrug.

Korrektion for AFKØLING (fjv-vand) Bonus eller Merudgift = VARIABEL udgift efter forbrug og afkøling af fjernvarmevandet.

De VARIABLE udgifter bør fordeles efter evt. bimåler-forbrug samt radiatormåler-enheder og vær-haneandele.​


3. FORBRUGSMÅLERE - Aflæsning af Hovedmålere og evt. Bimålere

Ejendommen eller administrator skal selv indberette års-aflæsningerne til forsyningsselskaberne, for at få en korrekt afregning.

Derudover skal/ bør ejendommen sørge for at der aflæses div. målere jævnligt:

 • Hoved- og bi-målere pr. måned, for af følge måler-fremdrift gennem året og opdage evt. fejl for at indberette det hurtigst muligt til forsyningsselskabet (f.eks. i en Forbrugsjournal).
 • Aflæsning af Fjernvarmemålere anvendes til beregning af energiforbrug til varme og varmtvand, samt beregning af anlægs-afkølingen.
 • Aflæsning af koldtvands-hovedmåler og -bimåler til varmtvandsbeholder/ -veksler anvendes for af fordele vandudgiften i et evt. vandregnskab(c) på koldt- og varmtvandshaneandele hhv. individuelle målere (se Individuelle vandmålere).
 • Aflæsninger for bimålere ved VR-afslutningsperioden skal ejendommen sørge for at fremsende hurtigst muligt til VR-firma.​

4. MÅLERVEJLEDNINGEN - Måling af FORBRUG og AFREGNING samt MÅLER-UDGIFT til evt. nye målere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling af 2014 - frist til 31.12.2016:

retsinformation.dk - Bek. om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling - BEK 563 2014

Installation og udgift af individuelle målere skal dog være rentabelt - dette gælder især for vandmålere:

"... hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt". ..... og det er det sjældent, men skal dokumenteres ved en beregning, se Vandforbrug nedenfor.

 

Sikkerhedsstyrelsen - Lovgrundlag for måling af forbrug:

sik-lw.lovportaler.dk/ og søg efter emnet

Bekendtgørelse om kontrol med varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af forbrug af varme 1997 - Historisk:

sik-lw.lovportaler.dk - Bek. om kontrol med varmefordelingsmålere ... - BEK 70 1997 - Historisk

Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter - 2014:

retsinformation.dk - Bek. om varmefordelingsmålere ... - BEK 116 2014

Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere - 2014:

retsinformation.dk - Bek. om krav til målerinstallatører ... - BEK 1167 2014

Målervejledningen om individuel måling - 2015:

retsinformation.dk - Vej. til bek. om individuel måling ... VEJ 11032 2015


5. VANDFORBRUG (m3) - Afregning af Koldt og Varmt vand

a) Vandforbruget (m3) og udgiften kan efter lejeloven afregnes over huslejen (hhv. foreningens drift) enten efter m2 eller efter haneandele.

Afregning kan efter ønske istedet foretages i et samlet Vandregnskab for både koldt og varmt vand.

Fordeling kan foretages efter samme princip som for opvarmning af varmt vand - dog 'dobbelt' - idet der skal afregnes for vandforbruget, både for det kolde og varme vand samt koldtvandshaneandele for toilet og tapventiler til spulehaner (vaskemaskiner og spec. erhverv).

b) Vandforbruget (m3) og udgiften kan fordeles efter individuelle vandmålere, der installeres ved hver taphane.

Det er IKKE et lovkrav, hvis det kan bevises at det IKKE er rentabelt!

Målerbekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, varme og køling af 2. juni 2014 samt tilhørende Målervejledning af 18. november 2015.

Krav om BEREGNING af rentabiliteten inden 1. januar 2017.

Mange kunder og administratorer henvender sig til os om bekendtgørelsen og evt. fritagelse for at installere individuelle vandmålere i de enkelte boliger / lejemål.

Vi har derfor udfærdiget dette notat i 2016 om mulighed for at undgå installering af vandmålere: Installation af individuelle vandmålere


6. KONTROLMANUAL med oplysning om VR-fordelingsnøgle og korrektioner for udsat beliggenhed​

Måleteknisk direktiv (Vejledning) MDIR 07.21-01, udg. 2 (søg selv andre udgaver - også info fra VR-firmaer):

​retsinformation.dk - Måleteknisk direktiv - Kontrolmanual ... - BEK 10982 1999 - Historisk​


Bekendtgørelser og Vejledninger, Cirkulærer og Anvisninger - er grundlaget til fordelingsnøgler for varme og vand mv.​