KUNDETILFREDSHEDS-UNDERSØGELSE - FEED-BACK - for vor udførelse af Energimærkningen, med en årlig lodtrækning

Varmekonsulenterne ApS arbejder hele tiden på, at forbedre vor service over for kunderne.

Vi opfordrer derfor alle kunder til at melde tilbage om deres tilfredshed ved udarbejdelsen af energimærker, så vi får noget feed-back, der kan indgå i vort Kvalitetsstyringssystem for EMO.

Vi vil være glade for at få bemærkninger fra vores kunder om vores service, leveringstid samt udarbejdelsen af energimærker.

Efter hvert Kalenderår trækker vi lod om 3 flasker vin blandt de kunder, der har returneret et udfyldt skema.


EMO-Energimærkningsordning startede i 2006

Det ændrede Energimærke "EMO"

Vore engagerede Energi-konsulenter udfører den lovpligtige Energimærkning for FLERFAMILIEHUSE/ Større ejendomme over 300 m² og indberetter det til EMO-sekretariatet via internettet. EMO firmaregistreringsnr. 600271 hos EMO-sekretariatet.

Den officielle 12-siders info-folder om EMO: http://sparenergi.dk/sites/forbruger.dk/files /energimaerkning-stoerre-byggninger_-_10-2014.pdf

Tidsfrister for næste energimærkning er blevet ændret flere gange! Se den officielle oversigt over frister: Hvornår skal vores ejendom energimærkes næste gang?

Vor forklaring til EMO i 2014 kan ses/ hentes som et Diasshow på 14 ark eller en Printvenlig kopi på 7 sider.


Hent printvenlig pdf-udgave af vor nedenstående generelle info om EMO og ELO 2011: Information om EMO & ELO

Vor generelle: Information om den lovpligtige Energimærkning

EMO energimærkningens formål er at spare energi ved at gennemgå ejendommens klimaskærm, beregne energiforbruget og sammenligne med det aktuelle forbrug. Energimærkningen vil påpege, hvor der kan sættes ind med energibesparende tiltag og hvis de udføres vil ejendommen (og samfundet) spare energi og CO2-udslip. Varmecentralen skal ikke gennemgås særskilt i forbindelse med energimærkningen! Energimærket har en gyldighed på 7-10 år alt efter ejendomstype og tilstand, medmindre der udføres større bygnings- og isoleringsændringer inden næste energimærkning.

Den gamle ELO Energiledelsesordning, er afløst af den nye EMO energimærkningsordning, der er mere detaljeret. ELO energimærket skulle udføres hvert år. Gyldighed se nedenfor under ELO.

Bygninger med et samlet etageareal på eller over 1.500 m² skal have et gyldigt energimærke og skal energimærkes hvert 7.-10. år fra den 01.01.2006. Supplerende energimærker for lejligheder bortfalder.

Et gyldigt Energimærke skal foreligge inden annoncering af lejlighedssalg fra 01.07.2010:

 • Energimærker (ELO) der var gyldigt 01.01.2006, gælder i 5 år* fra "Indberettet dato" (uanset hvad der står på mærket).
 • E/F også under 1.500 m² skal fremvise et gyldigt energimærke ved salg pr. 01.01.2006.
 • A/B over 1.500 m² skal fremvise et gyldigt energimærke pr. 01.01.2007.
 • A/B under 1.499 m² skal fremvise et gyldigt energimærke pr. 01.07.2009.
 • Udlejning skal fremvise et gyldigt energimærke pr. 01.07.2009.

Se evt. løbende lov-ændringer m.v. på Energistyrelsen: www.ens.dk samt (før maj 2010 på FEM-sekretariatet: femsek.dk, efter maj 2010: seeb.dk ) efter 2013: www.mærkdinbygning.dk .

VIGTIGT: Færdige EMO Energimærker indberettes af konsulenten til EMO-sekretariatet. Derefter vil energimærket være tilgængelig for alle (også ejendomsmæglere), det kan downloades og printes fra www.boligejer.dk / ejendomsdata / ejendommens adresse / energimærkning / vælg pdf.

AFTALE og PRIS for Energimærkning og tillæg

Der er ikke en fastsat takst for flerfamiliehuse, men afregnes efter medgået tid. Dvs. at der er fri prisdannelse på markedet, og dermed ikke en fastsat øvre prisgrænse for energimærkning. Dette skal aftales mellem energikonsulenten og kunden. Uddrag fra sekretariatet.

Den nye EMO-energimærkning omfatter bl.a. en detaljeret gennemgang og registrering af ejendommens klima-skal og detaljeret beregning af bygningens teoretiske varmetab for indplacering i energiskalaen.

 • Beregning/ registrering af bygningens forbrugte energi til varme og kommentering af dette.
 • Udarbejdelse af energibesparende forslag med økonomi og tilbagebetalingstider.
 • Indberetning til myndighederne til brug for diverse energi-statistikker.
 • Give supplerende gode råd til driften af bygningen.

Honoraret er incl. energimærke-udgifter: Gebyr til Energistyrelsen/Sekretariatet , Beløb for anvendelse af Energimærknings-program og kørsel i Storkøbenhavn. Honorarprisen opgives excl. moms og kalkuleres efter BBR-areal fra www.OIS.dk for Bolig- og Erhvervsareal.

Ved flere bygninger får ejendommen mest ud af, at der skal udfærdiges et energimærke for hver bygning med energiforbrug og besparelsesforslag, især hvis bygningerne har hver sin varmeforsyning/ hvert sit stik. Bygninger kan også være opført med forskellig udformning, i hvert sit år, vende forskelligt i forhold til verdenshjørnerne m.v. og derfor skal der udfærdiges et energimærke for hver selvstændig bygning.

Når energimærket for den enkelte bygning er udført, kan faktura blive udskrevet og forfalder til betaling.

Vort honorar for selve Energimærkningen opgives excl. moms og er overslagsmæssigt kalkuleret efter ejendommens BBR-areal hentet fra www.OIS.dk - evt. med en samlerabat ved flere bygninger på samme matrikel.

Bemærk: Tillæg og udlæg er udover energimærkningen for udgifter til fremskaffelse af div. relevante bilag (primært tegningskopier hentet i kommunens arkiv) til brug for energimærkningen.

Udgifterne kan først opgøres, når energimærkningen er foretaget, men udføres billigst muligt efter timeforbrug og udgift til kopiering, erfaringsbeløb mellem 1.200-2.500, opgivet excl. moms.

VARMEREGNSKAB: Udgiften for energimærkning påføres ejendommens varmeregnskab i følge lejeloven (især hvis der er bolig-lejere/fremlejere). Mange ejendomme vil gerne dele fakturabeløbet over alle 5 år, se evt. muligheder nedenfor:​

"Efter Socialministeriets opfattelse er der med hensyn til energimærkning tale om en ydelse, der udføres pligtmæssigt i henhold til lov om energibesparelser i bygninger, med en gyldighedsperiode på 5 år. Udgiften vedrører således alle årene i perioden. Hertil kommer, at en fordeling af udgiften på hvert af regnskaberne i perioden vil være helt i overensstemmelse med principperne bag varmeregnskabsreglerne, hvorefter lejeren refunderer udlejeren de udgifter, der knytter sig til ydelser, som udlejeren leverer til opvarmning af lejemålet i den periode, hvor lejeforholdet består. På grundlag af ovenstående er det således ministeriets opfattelse, at udlejeren efter de gældende regler kan fordele udgiften til energimærkning på hvert af varmeregnskaberne i gyldighedsperioden. Ministeriet er indstillet på at præcisere forholdet ved en kommende lejlighed."

Den endelig afklaring af praksis i forhold til om udgiften kan fordeles over perioden vil dog i sidste ende være huslejenævnets.​

LEVERINGSTID ca. 1-2 uger efter gennemgangen på stedet

Tidspunkt for udførelse afhænger af næste energimærkningsfrist samt ejendommens accept af overslagsprisen, derefter underskrivning og udfyldelse/ afkrydsning af vore efterfølgende fremsendte formularer (se nedenfor) og vor modtagelse af de 2 formularer samt bilag.

AFTALESEDDEL om rekvisition af energimærkning af handel, service og offentlige bygninger, samt flerfamiliehuse på 300 m² og større

EMO-aftaleseddel for ejendommen fremsendes herfra, efter accept af pris - til udfyldelse og underskrivelse af ejer/ bestyrelsen, derefter vil energikonsulenten kontakte ejendommen for det videre forløb f.eks. aftale om materiale, besøgsdato for gennemgang af facader, loft, kælder og i et repræsentativt antal af lejemål.

EJEROPLYSNINGSSKEMA - "Huskeliste" for ejendommens relevante bilag til Energimærkning

Ejeroplysningsskema er et bilag til energimærkningsaftalen, der udfyldes/ afkrydses/ ajourføres af ejer/ adm. inden aftale og mærkning.

Det fremgår, hvilke oplysninger og dokumenter energikonsulenten skal bruge for at kunne udarbejde en fyldestgørende energimærkning. Ejeroplysningsskemaet er også en TJEKLISTE - det kan måske virke lidt overvældende – men de vigtigste oplysninger og bilag, som konsulenten skal bruge fra ejendommen er:

 1. Kontaktperson-info på ejendommens ejer + energiansvarlige/ den eller de som skal være med til gennemgangen på stedet + administrator samt øvrige info for ejendommen (inkl. emailadr.).
 2. Tidligere ELO-rapport/ ELO-energimærke (Kopi, hvis den er udført).
 3. Seneste Varmeregnskab/ Fordelingsnøgle til beboerne (vi bruger det til at beskrive, hvorledes varmeudgiften fordeles). Vigtigt.
 4. Seneste års-afregning for Varmen fra forsyningsselskabet (faktura-kopi) Vigtigt evt. fra adm..
 5. (Seneste års-afregninger for El evt. (faktura-kopi)). (Seneste års-afregninger for Vand (faktura-kopi)).
 6. Forbrugs- og Driftsjournaler for det seneste år (Kopi hvis de føres, hvilket er en fordel for ejd. drift).
 7. Bygningstegninger målsat: Planer af kælder, etager, loft, Snit, Facader. Installationstegninger: Varme og Ventilation (Alternativt henter vi dem selv på byggesagsarkivet mod tillæg for tidsforbrug og trykudgift: Ja/Nej?).
 8. Information om efterisolering (vinduesudskiftning, hulmursisolering, isolering af kælder og/eller loft, evt. port-isolering samt øvrige ombygninger).
 9. Information om eventuelle driftstider (f. eks. natsænkning på varmen eller tider for udsugningsanlæg).

For at der ikke skal komme for mange omkostninger for ejendommen er det meget vigtigt, at ejendommen (ejer/ adm.) fremskaffer de nødvendige ejendomsoplysninger, evt. rapporter og tegninger (måske kan ejendommen begynde at indsamle/ fremskaffe materialet hos kommunen/ adm./ rådgiver/ entreprenør? Energikonsulenten kan dog have forbehold vedr. det fundne tegningsmateriale).

Det tilhørende materiale skal først fremsendes – gerne digitalt - ved indgået aftale.

PRISOVERSLAG excl. moms for Større ejendomme - Flerfamiliehuse - Etageejendomme - Erhvervsejendomme:

Ejd. med pt. max. 20% erhv. m² udføres og beregnes som Boligejd.

EMO Honorar efter medgået tid vil svare til nedenstående max. overslag excl. moms 2013:​

Ejendomstype priser excl. moms.

Svarer til skønnet timeforbrug​

Bolig ejd. fra

300 - 9.999 m2​

Bolig ejd. over 10.000 m2​

Erhvervs ejd.

500-20.000 m2​

Grundgebyr Ejd. under 1.000 m² á kr. 5.-8.000,00 - 10.-20.000,00
Grundgebyr Ejd. over 1.000 m² á kr. 9.-18.000,00 18.-28.000,00 22.-66.000,00
Fritliggende/Uens bygning pr. bygning á kr. 1.-5.000,00 5.000,00 9.000,00
Ekstra mærke for bygn./Bla. anvendelse á kr. 2.-5.000,00 5.-7.800,00 7.800,00
Tillæg for teknik (varmecentral) over 1 á kr. 1.000,00 1.-2.000,00 2.000,00
Tillæg for BBR-boligareal pr. m2 á kr. 2,00

2,00 (>10.000 1,50

-
Tillæg for BBR-erhvervsareal pr. m2 á kr. 4,00 4,00 (>10.000 3,50) 8,00

Tillæg og udlæg variabelt for hver sag á kr.

*Blandet anvendelse af Bolig og Erhverv, ved større % erhvervsareal i henhold til gældende ens-regler

Flere beregninger og større tidsforbrug, dvs. større honorar

- - -

Bemærk: Energimærkning af en-familie-, to-familie-, Række-, kæde-, dobbelt-huse og sommerhuse (BBR-kode 110, 120, 130, 510) udføres IKKE af os, men af energikonsulenter for enfamiliehuse til en fast takst efter m2-størrelse i følge ens.dk.

Til orientering er honoraret for Mindre ejendomme op til 300 m2 - Enfamiliehuse og Rækkehuse med hver sin ejer:

Loven fastsætter en øvre grænse for energikonsulentens honorar for energimærkning.

De er indeksregulerede i henhold til prisindekset fra Danmarks Statististik pr. 1. januar 2013, okt. 2013 130,7. Reguleres pr. 1. jan. hvert år:

Den øvre honorargrænse for energimærkning af enfamiliehuse pr. jan. 2013:

4.623 kr. excl. moms / 5.778 kr. inkl. moms for en bygning på under 100 m2

5.085 kr. excl. moms / 6.356 kr. inkl. moms for en bygning på 100-199 m2

5.545 kr. excl. moms / 6.933 kr. inkl. moms for en bygning på 200-299 m2

Tilstandsrapporter for enfamilieshuse i følge lovkrav i forbindelse med salg, udføres kun af huskonsulenter, se https://boligejer.dk/find-konsulent/0/33.​


Vor kommentar til energimærkeordning:

2013: Den forlængede udløbsfrist på 7-10 år har betydet at der ikke er den store ventetid for kunderne mere.

2010: Politikerne/ Energistyrelsen har valgt at flyttet ordningen fra FEM til et nyt sekretariat SEEB i maj 2010. Dette sekretariat fik ikke informeret energikonsulenterne om lovændringer og den skærpede regel der trådte i kraft pr. 01.07.2010. Ingen konsulenter har derfor kunnet informere deres faste kunder/ ejendomme om skærpelsen og tidsfristen inden alle skulle bruge energimærket. Der er nu kommet en kæmpepukkel af ejendomme, der skal have udfærdiget energimærker inden beboerne må sætte deres bolig til salg. Ventetiden gælder både for dem der skal have deres ELO-mærke ”fornyet” og de mange ejendomme, der aldrig har fået det udført - selv om det har været et lovkrav for ejendomme over 1.500 m2 siden 1998!

Vi prioriterer udførelsen efter modtagelsen af EMO-aftalen med alle bilag og udløb af evt. ELO-mærke, men vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Der er mange opmålinger og detaljerede beregninger efter gennemgangen på stedet, det er ikke blot en "Afkrydsningsliste" der skal udføres! Forslag kan derfor bruges fremadrettet i forbindelse med ejendommen Drifts- og Vedligeholdelsesplan.

2006: Efter vor opfattelse medfører det ændrede energimærke en bedre rapport, men 7-10-års intervallet er en forringelse med hensyn til at kommentere hvert års energiforbrug som i ELO-ordningen.

For de mange ejendomme uden tilknyttet personale med flair for at vurdere driftstilstande - kan det medføre større energiforbrug og dårligere udnyttelse af varmen.

Man kan derfor overveje et årligt VKO-tjek af varmecentralens drift og evt. Energistyring over forbruget, se menupunkt.


Sidste nyt om energimærkeordning

2014: Ny Håndbog pr. 08.03.2014

2014: Nyt sekretariat. Ordningen og informationer er flyttet til MærkDinBygning www.maerkdinbygning.dk under ENS

2014: Ejd. med max. 20% erhv. m² udføres og beregnes som Boligejd. Over 30% erhversareal er blandet anvendelse.

2013: Bek. nr. 1731 af 21-12-2006, ændret til Lov nr. 585 af 24. juni 2005 og regler udstedt i medfør heraf. Ændring trådt i kraft pr. 21.03.2013.

2013: Bygningens fulde adresse angives på energirapportens forside.

2012: Ejd. med max. 29% erhv. m² udføres og beregnes som Boligejd. Over 30% erhversareal er blandet anvendelse.

2011: Krav om certificering af EMO-virksomheder pr. 01.05.2011 for at kunne udfærdige energimærker.

2011: EMO energimærker fra 01.09.2006 er nu gyldige i 7 år. Der kommer flere ændringer i 2011.

2011: Hvis ejendommen/ bygningen har over 50% erhvervsareal, skal der udføres flere beregninger for hele ejendommen, blandet anvendelse.

2010: Der forventes ændringer af ordningen pr. oktober 2010 eller 01.01.2011. Følg med i dags- og fagpressen.

2010: Der må ikke annonceres lejligheder til salg uden et gyldigt energimærke efter 01.07.2010! Det skaber ventetid.

2010: Politikerne/ Energistyrelsen har valgt at flyttet ordningen fra FEM til et nyt sekretariat SEEB i maj 2010.

2009: Der har været flere ændringer for udførelsen af EMO-energimærket siden starten i 2006 og der er megen kritik af det for tiden.

2008: Der er p.t. 2 programudbyder til de programmer, der skal anvendes til beregninger og indberetningen.

2008: ELO og EMO energimærker får en øget gyldigshedsfrist på 5 år fra "Indberettet dato".

2007: Der er rift om de få godkendte Energikonsulenter på landsplan, derfor kan der forekomme ventetid.

2006: ELO-energimærker får en øget gyldigshedsfrist på 3 år fra "Indberettet dato".

-----------------

Vi vil opdatere den information vi modtager på denne side, men henviser administratorer, ejendomme og lejlighedsejere, til også at se de løbende informationer for energimærker på:

Lovkrav og tidsfrister, se Energistyrelsen: www.ens.dk

Fler- og enfamiliehuse, se Energimærkning (FEM-sekretariatet: www.femsek.dk) fra maj 2010: www.seeb.dk, www.boligejer.dk, fra 2013: www.maerkdinbygning.dk (ens.dk)

Enfamiliehuse, se Huseftersynsordning, EM-sekretariatet: www.boligejer.dk/huseftersyn, www.emsekretariatet.dk.


Forbrugsjournal og driftsjournal for varme, el og vand

Ejendommens opgave med at udarbejde driftsjournaler (vedr. varme, el og vand pr. måned) for alle flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger kan udfyldes af ejendommens energiansvarlige og opbevares på ejendommen til eget brug og til energimærkningen. Se mere under FDJ menupunkt.

Det er en fordel for ejendommen, at energiforbruget bliver aflæst hver måned og dermed tjekket at målere virker. Hvis ikke ejendommen har egne journaler kan vor udgave af journalerne (Word eller pdf-filer) hentes på vor hjemmeside efter ejendommens anlægstype.

Udfyldelse af journalerne bliver udført af vor tekniker ved en PASnings-/ EVO-aftale.

Journalerne skal foreligge ved Energikonsulentens gennemgang og bruges til hans videre arbejde, når den næste Energimærkning skal foretages.

Ejendommens journaler for hvert år skal OPBEVARES på ejendommen (indsend evt. en kopi eller fax/mail journalerne fra forrige sæson til os, når I har ført den sidste aflæsning ind).

Journalerne bruges til at vurdere driftsforholdene og forbrugene i ejendommen og forhåbentligt hjælpe med til at spare på energien. Ved korrekt føring kan der foretages beregninger af forbrug, afkøling m.v. pr. måned i forhold til den respektive måneds graddageantal og års-afregningerne kan tjekkes.

Ordningen anviser ikke hvor ejendommen skal få disse journaler fra, men som service til ejendommen kan I hente vore udgaver af Forbrugs- og Drifstjournaler u.b., se menupunkt Forbrug og Drift.


ELO-Energiledelsesordningen - 1998-2006 er ophørt - Kort info
ENERGILEDELSESORDNING - ELO, ophørte 31.12.2005:

Den gamle lovpligtige ELO Energiledelsesordning, er afløst af den nye EMO energimærkningsordning.

ELO omfattede store ejendomme over 1.500 m². ELO energimærket skulle udføres hvert år.

Kun ejendomme med rentable besparelsesforslag, der ville give en besparelse på mindre end 5% af ejendommens samlede CO2 udledning, skulle udføres hvert 3. år. Dvs. at et ELO energimærke udført i 2003-2004-2005 kan være gyldigt 01.01.2006 og derved være under lovændringen med en øget frist på 5 års gyldighed fra indberettelsesdato.

Klimaskærmen med ydervægge, tag og vinduer blev vurderet på stedet for at sammenholde det med energiforbruget i en rapport.

ELO-OVERGANGSORDNING TIL OG MED 31.08.2006:

ELO-Energimærket måtte udføres til og med 31.08.2006.

Energimærker udarbejdet før 31.08.2006 har 5 års gyldighed.

Dvs. at ELO-energimærker der var gyldige 01.01.2006 har 5 års gyldighed fra indberettelsesdato og skal fremlægges ved salg/overdragelse af lejligheder.

HONORAR FOR ENERGIMÆRKE:

Honoraret må/skal påføres ejendommens varmeregnskab iht. Lejeloven.

ELO-ENERGILEDELSESORDNING - honoraret iflg. takstregulativ 2005 excl.moms:

Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 718 reguleret pr. juli 2005.

Ejendomstyper og priser excl. moms. 2005 1.500-4.999 m2 5.000 - 9.999 m2 over 10.000 m2 Særlig ejd.​
Grundgebyr pr. bygning/blok á kr. 3.708,00 3.708,00 5.876,00 5.876,00
Tillæg for boligareal pr. m2 á kr. 0,40 0,40 0,40 0,40
Tillæg for erhversareal pr. m2 á kr. 0,86 0,86 0,86 0,86
Særlig energiforbrug. ejd. pr. m2 á kr. 0,86 0,86 0,86 0,86

Bemærk: Energimærkning af Række-, kæde-, dobbelt-, to-familie- og sommerhuse (BBR-kode 110, 120, 130, 140, 510) samt for lejligheder blev IKKE udført af os, men af energikonsulenter for enfamiliehuse til en fast takst efter m2-størrelse, der blev reguleret årligt.

Den øvre honorargrænse for energimærkning af enfamiliehuse pr. 1999:

 • 1.760,00 kr. excl. moms/ 2.200,00 kr. inkl. moms for en bygning på under 100 m2
 • 2.120,00 kr. excl. moms/ 2.650,00 kr. inkl. moms for en bygning på 100-199 m2
 • 2.440,00 kr. excl. moms/ 3.050,00 kr. inkl. moms for en bygning på 200-299 m2

Den øvre honorargrænse for energimærkning af ejerlejligheder pr. juli 2005:

 • 1.188,00 kr. excl. moms for Supplerende energimærkning pr. lejlighed.
 • 2.010,00 kr. excl. moms for Individuel energimærkning pr. lejlighed.

OPLYSNINGER VI SKULLE BRUGE kopi af til ELO-ordning (ingen tegninger):

 • Ejeroplysninger: Udlejning, A/B eller E/F formandsinfo
 • Administratoroplysninger: fa. eller bestyrelse
 • Energiansvarlig: varmemester, servicefa., alt. bestyrelsesmedlem
 • BBR-ejermeddelelse: for hele ejendommen incl. bolig og erhvervsareal.
 • Års-faktura for Varme, El og Vand: for sidste hele sæson
 • Forbrugs- og Driftsjournaler: for sidste hele sæson.​