EVA Elektronisk varmecentrals analyse

Det er gratis at få en konsulent ud for at gennemgå varmecentralen:

Der gives en kort diagnose og orienteres mundtligt om mulighederne med den nyeste varmeteknik.


Varmecentralen er ejendommens "hjerte" og vi kan udføre en "helbredsanalyse"

Konstateres der problemer i varmecentralen, kan vi - efter indgået aftale - teste temperaturerne i en driftsperiode over ca. 6-8 døgn.

Vi placerer loggere på anlægget når udetemperaturen er faldet til 5-7º C. Der foretages en datalogning af mimimum de 5 vigtigste temperaturer f.eks.:

 • Varme Frem til centralvarme
 • Varme frem til Brugsvand
 • Primær retur fra centralvarmeveksler
 • Primær retur fra varmtvandsbeholder
 • Udetemperatur

På grundlag af logningen med udlæsning af de grafiske kurver og en analyse, udarbejder vi en kort EVA-rapport til ejendommen med:

 • Beskrivelse af den aktuelle drift
 • Beskrivelse af evt. fejl
 • Forslag til optimering af centralen
 • Forslag til at ændre det bestående anlæg her og nu
 • Orientering om hvad større udskiftninger vil betyde for varmeøkonomien fremover
 • Prisoverslag for nævnte forslag.
 • (Efterfølgende kan vi udføre projekt og indhente priser samt føre tilsyn)

Til brug for vore beregninger, vil det være en fordel at få mailet opgørelse/ kopi af fjernvarmeafregningen, vi henter selv ejendommens BBR-ejermeddelelse.